Brug tussen niet-Belg en inwoner Rand verkleinen

EuroRand wil de participatie van niet-Belgen aan de verkiezingen in de Rand stimuleren

Advertenties

Op 9 mei 2017, Dag van Europa staat een nieuw initiatief in de Rand rond Brussel op. Eurorand, een groep enthousiaste liefhebbers van de democratie, pleit voor een grotere participatie van niet-Belgen aan de verkiezingen.

Roby Guns, Wies Herpol, Filip Moons en Joris Pijpen, initiatiefnemers van Eurorand en allen afkomstig uit de Rand (Dilbeek, Hoeilaart, Wemmel) stellen vast:

“In de gemeenten in de Vlaamse Rand rond Brussel heeft zich bij de lokale verkiezingen van 2006 en  2012 gemiddeld 15% van de potentiële EU-kiezers geregistreerd als kiezer. Voor de niet-EU-kiezers ligt dit lager, namelijk circa 9%. Er zijn heel wat schommelingen tussen de gemeenten, zowel naar omhoog als omlaag, maar gemiddeld genomen is het deelnamepercentage van de afgelopen lokale verkiezingen in 2012 wel hetzelfde als in 2006.”

“De participatie ligt laag en dat is jammer”, betreurt Eurorand. “De gemeente staat als overheid het dichtst bij de burger. Ze neemt belangrijke beslissingen die elke inwoner en zijn of haar gezin, ongeacht de nationaliteit, direct aangaat. Ze levert vergunningen af, onderhoudt de wegen en het groen. Ze voorziet in kinderopvang en ouderenzorg, richt vaak ook onderwijs in. Ze ondersteunt en bouwt het jeugd, sport en cultureel leven uit. Het is de taak van de overheid, zowel op het federale, het Vlaamse als het lokale niveau, om ervoor te zorgen dat iedere inwoner nauw betrokken wordt bij beslissingen die hem aanbelangt.”

“Zeker in de context van de Rand is participatie – het laten horen van je stem – door niet-Belgen primordiaal. De bevolking nam er sterk toe, de afgelopen 10 jaar gemiddeld met 6%. De prognoses voor 2030 gaan tot 10%. Een ook het internationale karakter wordt groter. Het aantal personen met een niet-Belgische nationaliteit steeg de afgelopen jaren (2004-2014) van 10 tot iets meer dan 14% van de totale bevolking in de Rand.”

Eurorand becijferde de evolutie op hun website http://www.eurorand.be en wil, naast het enthousiasmeren van niet-Belgen om deel te nemen aan de verkiezingen ook de gemeentebesturen, de Vlaamse en de federale overheid aanzetten tot meer initiatief.

Er zijn steeds meer integratie-initiatieven zijn, ook ondersteund door Vlaanderen. Dat is nodig, om de brug te maken met het gemeenschapsleven en meer vertrouwd te raken met het Nederlands.

“Wemmel telt bijvoorbeeld 75 nationaliteiten, meer dan 1 op de tien Wemmelaars is niet-Belg. Leg daarnaast de jaarlijkse grote verhuisbeweging van over de 1000 inwoners, waarvan circa 1 op de vijf een andere nationaliteit heeft, en je weet dat je sterk moet inzetten op integratie en participatie. Bovenop de inspanningen die Wemmel zelf levert, krijgt het circa 130.000 euro op jaarbasis voor haar integratiebeleid.”

‘Recent is er vanuit de Vlaamse Regering 60.000 euro uitgetrokken voor het initiatief ‘Expat op pad’, dat een digitaal onthaalbeleid op poten zet om de expats in de Vlaamse Rand te betrekken bij het verenigings- en gemeenschapsleven in gemeenten als Hoeilaart. Expats verblijven om beroepsredenen slechts tijdelijk in ons land. Stemmen begint bij verbondenheid met de gemeente waar men woont. Dit is dus een initiatief die de brug wil maken en dat kunnen we alleen maar toejuichen.”

Eurorand wil deze initiatieven onder de aandacht te brengen. Opdat het beleid hier (verder) aan werkt, nieuwe acties ontplooit en aanmoedigt. Finaal met als doel de participatie van niet-Belgen aan de lokale verkiezingen in de Rand – en bij uitbreiding heel Vlaanderen – te verhogen.