We want you! 14/10/2018

Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 – Inschrijving van niet-Belgen kan nu al!

Uw stem telt ook!

Elections communales du 14 octobre 2018 – Inscription des citoyens étrangers déjà possible!

Votre choix compte aussi!

Gemeindewahlen vom 14. Oktober 2018 – Eintragung ausländische Bürger kann schon!

Auch ihre stimme zahlt!

 

Burgers van een Lidstaat van de Europese Unie

Elke onderdaan van een Lidstaat van de Europese Unie kan stemmen op voorwaarde dat hij voldoet aan de voorwaarden voor uitoefening van het kiesrecht en dat hij zich vooraf inschrijft als kiezer.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen ?

 • Onderdaan zijn van één van de 27 andere lidstaten van de Europese Unie ;
 • Minstens 18 jaar zijn op datum van 14 oktober 2018 ;
 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een gemeente sinds 1 augustus 2018 ;
 • Op 14 oktober 2018 genieten van de burgerlijke en politieke rechten ;
 • Ten laatste op 31 juli 2018 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst.

Om u in te schrijven, moet u het inschrijvingsformulier  (PDF) invullen en afgeven vóór 31 juli 2018 aan uw gemeentebestuur.

 

Burgers van vreemde origine van een Staat die geen lid is van de Europese Unie

Elke onderdaan van een staat buiten de Europese Unie die sinds minstens vijf jaar in België woont, mag stemmen, op voorwaarde dat hij voldoet aan de voorwaarden voor uitoefening van het kiesrecht en dat hij zich vooraf inschrijft als kiezer.

Aan welke voorwaarden voldoen ?

 • Onafgebroken in België verblijven (en een wettelijke verblijfstitel hebben die dit bewijst) gedurende 5 jaar ;
 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een gemeente op 1 augustus 2018 ;
 • Minimum 18 jaar oud zijn op 14 oktober 2018 ;
 • Op 14 oktober 2018 genieten van de burgerlijke en politieke rechten ;
 • Ten laatste op 31 juli 2018 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst.

Om u in te schrijven, moet u het  inschrijvingsformulier (PDF) invullen en afgeven vóór 31 juli 2018 aan uw gemeentebestuur:

U moet eveneens een verklaring tekenen waarin u zich ertoe verbindt om de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven. Deze verklaring staat in het inschrijvingsformulier.

 

NOOT: Merk op dat degenen die zich ingeschreven hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, 2006 of 2012 zich niet meer als kiezer moeten inschrijven voor de verkiezingen van 2018.

Meer informatie http://www.elections.fgov.be/index.php?id=1649&L=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1182&cHash=77e86d391c675fd88e17b58726e2c867

Bron: FOD Binnenlandse Zaken, Directie van de Verkiezingen

 

Citoyens d’un Etat membre de l’Union européenne

Tout ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne peut voter à condition de respecter les conditions d’électorat et de s’être préalablement inscrit comme électeur.

Quelles conditions faut-il remplir ?

 • Etre ressortissant d’un des 27 autres Etats Membres de l’Union Européenne ;
 • Etre âgé de 18 ans minimum en date du 14 octobre 2018 ;
 • Etre inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers d’une commune le 1er août 2018 ;
 • Jouir, au 14 octobre 2018, de ses droits civils et politiques ;
 • Avoir introduit au plus tard le 31 juillet 2018 une demande en vue de l’inscription sur les listes électorales.

Pour s’inscrire, il faut compléter le formulaire d’inscription (PDF) et le remettre avant le 31 juillet 2018 à votre administration communale:

Citoyens étrangers d’un Etat non membre de l’Union européenne

Tout ressortissant d’un Etat hors de l’Union Européenne, résidant depuis au mois cinq années en Belgique, peut voter à condition de respecter les conditions liées à la capacité d’électeur et de s’être préalablement inscrit comme électeur.

Quelles conditions respecter ?

 • Résider en Belgique (et être couvert par un titre de séjour légal l’établissant) de manière ininterrompue depuis 5 ans ;
 • Etre inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers d’une commune le 1er août 2018 ;
 • Etre âgé de 18 ans minimum en date du 14 octobre 2018 ;
 • Jouir, au 14 octobre 2018, de ses droits civils et politiques ;
 • Avoir introduit au plus tard le 31 juillet 2018 une demande en vue de l’inscription sur les listes électorales.

Pour s’inscrire, il faut compléter le formulaire d’inscription (PDF) et le remettre avant le 31 juillet 2018 à votre administration communale:

Vous devrez également signer une déclaration par laquelle vous vous engagez à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales. Cette déclaration figure dans le formulaire d’inscription.

 

REMARQUE: Notez que ceux qui se sont inscrits pour les élections communales en 2000, 2006 ou 2012 ne doivent plus se réinscrire comme électeur pour les élections de 2018.

Info: http://www.elections.fgov.be/index.php?id=1649&L=0&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1182&cHash=77e86d391c675fd88e17b58726e2c867

Source: SPF IBZ: Direction des Elections

 

Bürger eines Mitgliedstaates der Europäischen Union

Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union haben Stimmrecht, sofern sie die Wahlberechtigungsbedingungen erfüllen und sie vorher als Wähler eingetragen worden sind.

Welche Bedingungen müssen erfüllt sein?

 • Die Staatsangehörigkeit eines der 27 anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union besitzen
 • Am 14. Oktober 2018 mindestens das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben
 • Am 1. August 2018 im Bevölkerungsregister oder Fremdenregister einer Gemeinde eingetragen sein
 • Am 14. Oktober 2018 die zivilen und politischen Rechte besitzen
 • Spätestens am 31. Juli 2018 in der Wählerliste eingetragen sein

Für die Eintragung müssen Sie das Eintragungsformular (PDF) ausfüllen und es vor dem 31. Juli 2018 bei Ihrer Gemeindeverwaltung abgeben.

Ausländische Bürger eines Staates, der nicht Mitglied der Europäischen Union ist

Staatsangehörige eines Staates außerhalb der Europäischen Union, die seit mindestens fünf Jahren in Belgien wohnen, haben Stimmrecht, sofern sie die mit der Wählereigenschaft verbundenen Bedingungen erfüllen und sie vorher als Wähler eingetragen worden sind.

Welche Bedingungen müssen erfüllt sein?

 • Seit fünf Jahren ununterbrochen in Belgien wohnen (und Inhaber eines rechtmäßigen Aufenthaltsscheins sein, durch den dies nachgewiesen wird)
 • Am 1. August 2018 im Bevölkerungsregister oder Fremdenregister einer Gemeinde eingetragen sein
 • Am 14. Oktober 2018 mindestens das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben
 • Am 14. Oktober 2018 die zivilen und politischen Rechte besitzen
 • Spätestens am 31. Juli 2018 in der Wählerliste eingetragen sein

Für die Eintragung müssen Sie das Eintragungsformular (PDF) ausfüllen und es vor dem 31. Juli 2018 bei Ihrer Gemeindeverwaltung abgeben:

Außerdem müssen Sie eine Erklärung unterschreiben, mit der sie sich verpflichten, die Verfassung, die Gesetze des belgischen Volkes und die Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu beachten. Diese Erklärung ist dem Eintragungsformular beigefügt.

 

BERMERKUNG: Beachten Sie, dass Personen, die sich für die Gemeindewahlen 2000, 2006 oder 2012 eingetragen haben, sich für die Wahlen 2018 nicht erneut als Wähler eintragen müssen).

Information: http://www.elections.fgov.be/index.php?id=1649&L=2&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1182&cHash=77e86d391c675fd88e17b58726e2c867

FÖD Inneres – Direktion der Wahlangelegenheiten

Advertenties